Strona naszej szkoły używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia
dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację
tego stanu rzeczy.


Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ
 • image one
 • image three
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej


Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej


Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. gen.Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej


Adres strony internetowej
www.zsropicapolska.pl

Dane teleadresowe jednostki
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
38 – 300 Gorlice Ropica Polska 70
Telefon: (0-18) 352-67-03
Fax: (0-18) 352-67-03
E-mail: sp-ropicapolska@gmina.gorlice.pl

Data opublikowania strony internetowej
Data publikacji strony internetowej:

2004-05-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2020-05-28Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły
- Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów.

 

Treści niedostępne:
- Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmu promującego szkołę.
- Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
- Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.
- Są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt.
- W częściach strony stworzonych przed 2016 rokiem znajdują się fragmenty treści będące faktycznie listami elementów, ale nie są one zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
- Są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale są one we fragmentach strony stworzonych przed 2016 rokiem i ich poprawienie może być utrudnione.


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności
Deklarację sporządzono dnia

2020-03-31


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora szkoły.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Beata Kraus

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
sp-ropicapolska@gmina.gorlice.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej:

18/3526703

Każdy ma prawo:

  - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  Organ nadzorujący:Kuratorium Oświaty w Krakowie
  Adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
  E-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
  Telefon: 12 448-11-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Opis procedury wnioskowo-skargowej


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna


Budynek Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego znajduje się w miejscowości Ropica Polska 70. W budynku sali gimnastycznej znajduje sie podjazd oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nowo wybudowany budynek dydaktyczny wyposażony jest w platformę. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO