Projekt π (pi) w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej


Od września 2011 roku do stycznia 2012 roku w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej realizowany był interdyscyplinarny projekt pt” Jak wzbić się do nieba” – czyli wpływ paliw i konstrukcji modeli do poruszania się obiektów w powietrzu.

Głównymi celami projektu było:

 Rozbudzenie zainteresowania otaczającym nas światem
 Pogłębienie wiedzy z matematyki, chemii i fizyki
 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji
 Rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem popularnonaukowym oraz korzystania z zasobów Internetu
 Korzystanie z posiadanego zasobu wiedzy do rozwiązywania problemów
 Kształtowanie umiejętności formułowanie wniosków opartych na obserwacjach empirycznych
 Kształtowanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania badawcze oraz posługiwania się wiedzą
 Doskonalenie umiejętności pracy w zespole
 Wyrabianie pracowitości i samodzielności oraz wyzwalanie inicjatywy i aktywności ucznia
 Kształtowanie nawyku wywiązywania się z powierzonych zadań
 Doskonalenie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć
 Kształtowanie umiejętności przygotowania do publicznych wystąpień
 Wyrobienie umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy

Doskonalenie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi oraz pracy na platformie e-learningowej. Projekt podzielony został na trzy tematyczne modułu: samoloty ,rakiety, balony. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych zadań uczniowie wyposażani zostali w niezbędną wiedzę teoretyczną, na podstawie której opracowywali poszczególne zadania. Wykonywali szereg doświadczeń i eksperymentów, prezentowali swoje prace innym uczniom. Korzystali z platformy e-learningowej , rozwiązując umieszczane przez prowadzących testy i zadania matematyczne związane z tematyką projektu. Z zgromadzonej dokumentacji fotograficznej opracowano prezentację multimedialną, która zaprezentowana została dla całej społeczności uczniowskiej. 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”


 Kontakt
an image
Zespół Szkół
w Ropicy Polskiej

38-300 Gorlice
Ropica Polska 70
Email: zes11@op.pl

Telefon: (0-18) 352 67 03
Fax: (0-18) 352 67 03