Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej


Zespół Szkół w Ropicy Polskiej otrzymał tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE)

Uroczyste wręczenie certyfikatów polskim szkołom odbyło się podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju 28 maja 2010r w Warszawie.  Certyfikat i statuetkę dla  szkoły  odebrała pani Teresa Szarowicz.

 

Miano  Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży.
Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga".
W Polsce certyfikat I i II stopnia przyznaje Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju.

To inicjatywa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, dzięki której coraz więcej szkół w Polsce osiąga światowy poziom edukacji ekologicznej.

Aby otrzymać tytuł świadomych ekologicznie szkoły muszą przedstawić ciekawy projekt dotyczący ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych, a następnie sumiennie go realizować.

 

Podziękowanie  w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju  otrzymały
p. Teresa Szarowicz   i   p. Alina Kędzior, które przygotowały wniosek aplikujący do certyfikatu Zagadnienia priorytetowe w ZS w Ropicy Polskiej  ciągu  roku szkolnego 2009/2010 r. 
zarządzanie odpadami, przestrzeń publiczna, ochrona krajobrazu.

 

Bardzo duża ilość odpadów w kontenerach zbiorczych z powodu braku segregacji, powoduje zaśmiecanie brzegu rzeki Ropy, przydrożnych rowów, zadrzewień śródpolnych. Powstają i narastają dzikie wysypiska śmieci stanowiące zagrożenie dla środowiska.
Z prowadzonych audytów w Ropicy Polskiej  wiadomo, że odpady to duży problem. Co roku w szkole prowadzona jest  akcja zbiórki makulatury, złomu, aluminium, szkła.
Dzieci biorą udział w ogólnopolskich akcjach „Sprzątania Świata",  podczas których zaopatrzeni w worki, rękawice sprzątają  najbardziej zaśmiecone tereny naszej miejscowości.
Od wielu lat prowadzona jest edukacja z zakresu gospodarki odpadami (na lekcjach wychowawczych, zajęciach terenowych z biologii i geografii). W holu szkolnym umieszczone są oznakowane pojemniki do segregacji, które otrzymano  od Fundacji Szkoły dla Ekorozwoju.
Przystąpiono do  akcji CoolSchool - zbiórki niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych. Przeprowadzonej na  na terenie wsi Ropica Polska, Szymbark, Bielanka.
Szkoła wzięła udział w  programie edukacyjnym  "Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE". Zajęcia dydaktyczne prowadzone były  w klasie 5. Zaangażowani zostali również rodzice, którzy wypełniali ankiety i otrzymali ulotki informacyjne. Dzięki treściom programowym uczniowie i ich rodzice zostali wyczuleni na problemy ochrony środowiska i  zapoznani ze sposobami postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym, systemem umożliwiającym zagospodarowanie odpadów.
Na lekcjach wychowawczych przeprowadzane są  pogadanki na temat zaśmiecania lasów w najbliższej okolicy.
Przeprowadzane zajęcia terenowe  miały na celu poznanie przyrody przez samodzielne jej odkrywanie, wprowadzanie w „zaczarowany świat przyrody”. 
Z okazji Dnia Ziemi zorganizowany został  "tydzień ekologiczny"  w którym dokonano podsumowania działań i odbył  się i spektakl teatralny pt. "Bajka ku przestrodze". Dzieci brały udział w „zielonym dniu”.
Opracowano Program Edukacji Ekologicznej dla Zespołu Szkół  według celów i treści podstawy programowej. Łączy  on wiedzę z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, może być realizowany w ramach zajęć dydaktycznych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Wybór jednostek lekcyjnych może być dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów. Przez cały czas realizacji programu dokonywana była analiza czy podjęte działania przynoszą oczekiwane efekty.

Każda szkoła legitymująca się certyfikatem LCAE  jest promowana w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju oraz innych programów realizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Szkoły, które otrzymują Certyfikat LCAE mogą posługiwać się logiem LCAE  we wszystkich swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Każda szkoła, która pomyślnie przejdzie proces certyfikacji otrzymuje dyplom i statuetkę LCAE.

 

Zadaniem dla Zespołu Szkół na przyszłość  będzie rozwinąć i rozszerzyć działania pożyteczne dla środowiska lokalnego, pogłębić współpracę z Gminą Gorlice i zakładami zajmującymi się ochroną środowiska np. oczyszczalnią ścieków,  wodociągami, stacją bazową PAN. Szkoła planuje organizować  co roku „Zielony  marsz" po miejscowości  i Dzień ekologiczny" dla mieszkańców wsi. W przyszłości ZS zamierza aplikować  o  międzynarodowy  certyfikat Zielonej Flagi.

Opracowały:
mgr Alina Kędzior
mgr Teresa Szarowicz

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”