DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im.gen.Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej


Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im.gen.Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej


Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im.gen.Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej


Adres strony internetowej
www.zsropicapolska.pl

Dane teleadresowe jednostki
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
38 – 300 Gorlice Ropica Polska 70
Telefon: (0-18) 352-67-03
Fax: (0-18) 352-67-03
E-mail: zes11@op.pl

Data opublikowania strony internetowej
Data publikacji strony internetowej:

2004-05-17

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2020-05-28Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły
- Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów.

 


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności
Deklarację sporządzono dnia

2020-03-31


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora szkoły.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Beata Kraus

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
sp-ropicapolska@gmina.gorlice.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej:

18/3526703

 


Opis procedury wnioskowo-skargowej


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna


Budynek Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego znajduje się w miejscowości Ropica Polska 70. W budynku sali gimnastycznej znajduje sie podjazd oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Nowo wybudowany budynek dydaktyczny wyposażony jest w platformę. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 
 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”


 Kontakt
an image
Szkoła Podstawowa
w Ropicy Polskiej

38-300 Gorlice
Ropica Polska 70
Email: zes11@op.pl

Telefon: (0-18) 352 67 03
Fax: (0-18) 352 67 03