Projekt "SZANSA NA RÓWNY START"
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza co pewien czas konkursy na nabór wniosków do poszczególnych priorytetów w ramach Programu. Do jednego z takich konkursów przystąpiła Gmina Gorlice. Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Gorlice, pod kierunkiem Pani Barbary Wiatr, Pełnomocnika Wójta do Spraw Oświaty, opracowali wniosek pt. „Szansa na równy start”. Projekt wpisuje się w priorytet IX programu Kapitał Ludzki, którego celem jest osiągnięcie wysokiego standardu edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Projekt „Szansa na równy start” ma za zadanie stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów z terenu gminy. Podstawą rozpoczęcia prac nad sporządzeniem wniosku było przeprowadzenie badań wśród społeczności wszystkich dziewięciu placówek oświatowych, które pozwoliły opisać kondycję naszej edukacji oraz kierunki jej wspierania. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje potrzeba wspierania uczniów, którzy na egzaminach zewnętrznych uzyskują niskie wyniki, oraz otrzymują niskie oceny w szkole. Dyrektorzy uznali, że dzięki realizacji projektu, można będzie wesprzeć edukację w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, z których wyniki uczniów są niższe, niż w zakresie przedmiotów humanistycznych. Stwierdzono również, że słaba znajomość języka angielskiego wśród uczniów zwiększa dysproporcje w zakresie szans edukacyjnych uczniów z naszych szkół, w porównaniu z uczniami z większych ośrodków miejskich. Ponadto dyrektorzy zauważyli potrzebę wsparcia przez specjalistyczną pomoc uczniów z problemami rozwojowymi. Zaplanowano zatem spotkania z pedagogiem, psychologami i logopedą. Nie pominięto również problemu wzrastającego poziomu agresji wśród uczniów oraz problematyki profilaktyki uzależnień. Zaplanowano realizację programów profilaktycznych w grupach uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Tak opracowany wniosek został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i w lipcu bieżącego roku został pozytywnie oceniony. Gmina Gorlice otrzymała wsparcie udzielone przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.271.391 złotych.

Rok szkolny 2008/2009

W miesiącu wrześniu przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów i rodziców, co pozwoliło ostatecznie skompletować grupy uczniów na poszczególne zajęcia. W naszej szkole realizowane będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w szkole podstawowej i gimnazjum z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, zajęcia z języka angielskiego w grupach podstawowej i zaawansowanej oraz zajęcia specjalistyczne z pedagogami, psychologami i logopedą.  
W listopadzie rozpocznie się realizacja zajęć profilaktycznych.

We wrześniu przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach. Rodzice otrzymali szeroką informację na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu gminnego „Szansa na równy start”. Prowadzącą spotkanie była Pani Barbara Wiatr – pełniąca funkcję kierownika projektu. Ponadto współrealizatorów projektu reprezentowała prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Wsi Ropica Polska, Pani Marzena Podobińska. Realizatorów reprezentowała również Pani Beata Kraus – zastępca kierownika projektu a jednocześnie dyrektor szkoły. Rodzice podpisywali deklarację uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach oraz inne wymagane dokumenty. Otrzymali broszury informacyjne oraz pakiety edukacyjne dla uczniów.

Dzięki środkom z projektu udało się również zorganizować zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć, wyposażenie do sal, w których projekt będzie realizowany oraz sprzęt komputerowy dla prowadzących zajęcia.

Zespół Szkół w Ropicy Polskiej – pierwsze spotkanie z rodzicami, inaugurujące realizację projektu „Szansa na równy start”. Informacji udziela Pani Barbara Wiatr – Kierownik Projektu, pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice do Spraw Oświaty. W głębi – Pani Beata Kraus – Zastępca Kierownika Projektu, Dyrektorka Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej i Pan Ryszard Guzik – Wójt Gminy Gorlice.

Podpis deklaracji uczestnictwa

W naszej szkole prowadzone są zajęcia :

- dydaktyczno – wyrównawcze matematyczno – fizyczne w gimnazjum,
- dydaktyczno – wyrównawcze matematyczno – przyrodnicze w szkole podstawowej,
- dydaktyczno – wyrównawcze matematyczno – przyrodnicze w gimnazjum,
- z j.angielskiego – grupa  podstawowa,
- j.angielski – grupa zaawansowana,
- zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne,

Głównym celem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań i aktywności społecznej. Realizatorom zależy na stałym podnoszeniu wyników uczniów na egzaminach zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum, co stworzy im możliwość zrównoważonego startu w następnych etapach kształcenia. Prowadzący zajęcia chcą kształtować u uczniów kompetencje kluczowe, przez co zwiększy się ich potencjał intelektualny na dorosłe życie.
Ważne jest kształcenie w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, poprzez zajęcia tego rodzaju uczniowie rozwijają zainteresowania, ale przede wszystkim inaczej patrzą na przedmioty ścisłe. Nareszcie jest czas na przeprowadzenie doświadczeń i obserwacji.Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie dostrzegają zjawiska w praktyczny sposób, sami mogą je przeprowadzić, pod okiem prowadzącego zajęcia. Jest to ważne, również w kontekście obowiązkowego egzaminu dojrzałości z matematyki, który będą musieli zdawać nasi absolwenci. Chcemy również skierować zainteresowania  uczniów w stronę przedmiotów ścisłych, jako ich przyszłej drogi edukacji i pracy zawodowej. Dostrzegamy potrzeby rynku pracy, gdzie w ostatnim czasie brakuje ludzi z wykształceniem technicznym i matematyczno – przyrodniczym.

Dużą wagę przywiązujemy do zajęć z języka angielskiego. Są one realizowane w dwóch grupach, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia te służą przede wszystkim doskonaleniu umiejętności swobodnej konwersacji i rozumieniu tekstów. Nasza oferta wychodzi na przeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Szkoła stwarza ofertę edukacji w zakresie języka angielskiego bez konieczności wydawania dużych pieniędzy na kursy i lekcje języka angielskiego.

Środki finansowe jakie otrzymały szkoły Gminy Gorlice pozwoliły w znaczący sposób doposażyć je w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie mogą przeprowadzać doświadczenia, obserwacje, reakcje chemiczne. Bogaty materiał ilustracyjny pozwala wzbogacić każde zajęcia. Ponadto zakupione zostały programy multimedialne do nauki języków obcych, oraz do poszczególnych przedmiotów. W ramach środków na wyposażenie szkół, zakupiono również nowoczesne meble szkolne i sprzęt komputerowy.

W ramach projektu, realizowany jest w pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 program profilaktyczny „Saper – czyli jak rozminować agresję”. Program jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertów z dziedziny edukacji i psychologii młodzieży. Jego realizacja we wcześniejszych latach szkolnych przynosiła wiele korzyści i spotykała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Autorem programu jest Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie, które przeszkoliło w minionych latach kilkudziesięciu nauczycieli z terenu naszej Gminy, do prowadzenia zajęć. Nauczyciele realizują 30 godzinne moduły programu „Saper”. Liczba godzin pozwala realizować wiele ćwiczeń praktycznych, pracę w grupach i próby rozwiązywania różnorakich sytuacji agresywnych w życiu dzieci i młodzieży. Do prowadzenia zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne i pakiety edukacyjne dla każdego ucznia. Na koniec zajęć przewidziane jest wręczenie każdemu uczestnikowi certyfikatu.

WSPANIAŁE WAKACJE Z PROJEKTEM „SZANSA NA RÓWNY START”
W ramach realizacji projektu „Szansa na równy start” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny został zorganizowany obóz naukowy w Kudowej Zdroju w dniach od 6 do 20 lipca 2009 r. Z każdej szkoły, którą prowadzi gmina Gorlice, w obozie wzięło udział 10 uczniów – beneficjentów projektu. Łącznie na obóz wyjechało 90 uczestników z klas V – VI szkół podstawowych i z klas I – III gimnazjów.

W drugiej połowie miesiąca czerwca 2009 r. w szkołach odbyły się spotkania promocyjno - informacyjne, podczas których omówiono z rodzicami uczniów szczegółowo warunki organizacyjne obozu. Zapoznano ich z celami i zadaniami obozu. Rodzice wyrazili zgodę na wyjazd swoich dzieci do Kudowy Zdroju wypełniając stosowne deklaracje. Wraz z uczniami pisemnie potwierdzili znajomość "Regulaminu obozu" i zobowiązali się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Młodzież wyjechała dwoma autokarami pod opieką 6 wychowawców. Kierownikiem obozu była Pani Renata Dulęba wicedyrektor ZS w Dominikowicach.
Z naszej szkoły wyjechało na letni wypoczynek 10 uczniów.

Do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania turnusu pozostawał jeden autokar. Podczas pobytu w Kotlinie Kłodzkiej uczniowie uczestniczyli w licznych, bardzo atrakcyjnych wycieczkach, prelekcjach, zajęciach warsztatowych, poszerzając i utrwalając swoje wiadomości i umiejętności. Efektem pracy uczniów było wykonanie 9 przewodników ukazujących piękno i bogactwo Kotliny Kłodzkiej. Ponadto uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez psychologa. Nie zabrakło też zajęć uatrakcyjniających pobyt młodzieży na obozie (konkursy i zawody z nagrodami, możliwość korzystania z basenu, wieczorki taneczne).

Została zorganizowana również wycieczka do Czech, do jednego z najsłynniejszych skalnych miast – Skał Adrszpasko – Cieplickich. Teren ten stanowi znaną atrakcję turystyczną słynącą również z najbardziej znanych piaskowcowych terenów wspinaczkowych na świecie.

Na zakończenie obozu wśród uczestników przeprowadzono ankiety ewaluacyjne, które wykazały bardzo wysoki stopień zadowolenia beneficjentów z pobytu na obozie. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat za udział i zakończenie zajęć podczas obozu naukowego.

Podczas pobytu na obozie uczniowie wzbogacili zasób swojej wiedzy, czując się bezpiecznie nauczyli się łagodzić tęsknotę za domem rodzinnym, zrozumieli na czym polega współdziałanie w zespole, zobaczyli dużo pięknych miejsc – jednym słowem poznali przepiękny zakątek naszej Ojczyzny.

Z pracowitego wypoczynku młodzież wróciła zadowolona, pełna wrażeń i atrakcyjnych przeżyć.

 

 

Rok szkolny 2009/2010

We wrześniu rozpoczął się nowy nabór do projektu. Ponownie zorganizowano spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do zajęć. Podczas spotkania Pani Beata Kraus zaprezentowała założenia projektu oraz przedstawiła sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia w roku szkolnym 2008/09.Obecnie w bieżącym roku szkolnym zostały zorganizowane zajęcia :
- dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki oraz biologiczno – chemiczne,
- dydaktyczno – wyrównawcze matematyczno – fizyczne,
- dydaktyczno – wyrównawcze humanistyczne
- z j.angielskiego – grupa podstawowa
- z j.angielskiego – grupa zaawansowana
- zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne

Ponadto zostaną przeprowadzone 2 edycje programu profilaktycznego „Saper” oraz programu profilaktycznego „Prewenter”.

Od października realizowany jest program profilaktyczny „Prewenter”, który młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością oraz niepokojami i trudnościami okresu dojrzewania. W trakcie tych zajęć uczestnicy próbują odpowiedzieć na pytania, co lub kto ma wpływ na ich wybory, czy są odpowiedzialni i czy potrafią ograniczyć swój egoizm na rzecz innych osób.

Zajęcia prowadzone były w kl II G dwóch grupach i miały charakter warsztatowy. Stosowane aktywne metody pracy mobilizowały uczniów do twórczej pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Wiolettę Podsadowską oraz Martę Kmak.

  

Od stycznia do marca 2010 r realizowany był w klasie I G program profilaktyczny „Prewenter”. Zajęcia miały umożliwić młodzieży dokonanie refleksji nad własnym systemem wartości oraz jego wpływem na podejmowane decyzje i budowane relacje interpersonalne. Ponadto zostały przedstawione młodzieży zagrożenia, na które napotyka młody człowiek w otaczającym go świecie oraz sposoby świadomego dokonywania wyborów.
Młodzież żywo reagowała podczas zajęć, chętnie pracowała w grupach, szczerze wypowiadała się na tematy wzbudzające ich wątpliwości.

                   

 

                    

Obecnie rozpoczęła się realizacja  kolejnej edycji projektu „Saper”.

“

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”