Jasne Barwy Szkoły

 


Od marca 2012 roku w naszej szkole realizowany jest projekt systemowy „Jasne barwy szkoły”
z zakresu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Powołany przez dyrektora zespół składający się z nauczycieli oraz pedagoga dokonał diagnozy uczniów. Diagnoza ta miała na celu wyłonienie uczniów mających różnorodne problemy edukacyjne, jak wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych. Na podstawie dokonanej diagnozy ustalono zajęcia, które będą realizowane w naszej szkole.

 


W ramach projektu obecnie prowadzone są zajęcia :
1. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – bierze w nich udział 12 dzieci;
2. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 4 dzieci;
3. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych – 8 uczniów;
4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (zajęcia plastyczne) – 8 uczniów

 

Od września prowadzone będą również zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły. Z funduszy otrzymanych w ramach wsparcia został zakupiony zestaw interaktywny oraz meble do sali lekcyjnej, w której prowadzone są zajęcia. 
 


Relacja z przebiegu zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu systemowego „Jasne barwy szkoły”


W okresie od 10 października 2012r. do 9 maja 2013r. troje dzieci z klasy II ( Wiktoria Bugno, Natalia Śliwa i Sylwia Śliwa) oraz pięcioro dzieci z klasy III SP( Madzia Liszka, Zuzia Krok, Jaś Kruk, Karol Ziaja, Stasiu Żelazny) brało udział w zajęciach dodatkowych w projekcie „Jasne barwy szkoły” realizowanym w ramach Priorytetu IX (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
Uczestnicy zajęć zostali wybrani spośród swoich rówieśników na podstawie analizy efektów ich działań plastycznych. Dzieci te obdarzone są niebanalną wyobraźnią i dużą wrażliwością estetyczną.
Grupa spotykała się 2 razy w miesiącu na 90 minut. Zajęcia odbywały się na terenie Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej.


Głównym celem zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie było wyzwolenie wyobraźni i fantazji dzieci, przeżyć, spostrzeżeń poprzez aktywny udział w zajęciach plastycznych, obcowanie z malarstwem i sztuką. Ciekawa tematyka prac, niekonwencjonalne formy pracy i nieznane techniki – wszystko to wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć. Podczas działań plastycznych można było zaobserwować zadowolenie wśród dzieci. Poznawały zasady kompozycji malarskiej, sposoby uzyskiwania kolorów pochodnych, różne rodzaje faktury a także dzieła najwybitniejszych malarzy i rzeźbiarzy.
Zwiedzały wirtualnie zbiory najsłynniejszej galerii sztuki w Luwrze.

Dzieci eksperymentowały z nowopoznanymi technikami i materiałami tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace . Doskonaliły swoje umiejętności w technikach:
- rysunkowych (rysowanie ołówkiem, kredką, pastelami)
-malarskich (malowanie tuszem, farbami akrylowymi i plakatowymi)
-grafiki(monotypia)
-małych form rzeźbiarskich (masa papierowa)
- grafiki komputerowej (program Paint)

Wykonały wiele ciekawych prac m.in.:
-wydrapywankę na naświecowanym podłożu - pt. „Przybysze z Kosmosu”,
projekt maski karnawałowej, monotypię na papierze -„Warszawa – moja stolica”,
dekoracyjną wycinankę witrażową pt. „Wiosenne kwiaty”.


Doskonałą zabawą stało się : formowanie w masie papierowej (wykonały płaskorzeźbę „Twarz” ) oraz malowanie w komputerze – (dzieci projektowały ilustracje do wiersza J.Tuwima wykorzystując program graficzny Paint). Wzięły udział w szkolnym konkursie plastycznym „Zabawna kraina J. Tuwima” zdobywając główne nagrody.
W miarę kolejnych zajęć można było zaobserwować pozytywne zmiany : dzieci z coraz większym zapałem podejmowały działania plastyczne, rosła ich odwaga i śmiałość, w efekcie czego powstało bardzo wiele prac, które cechowała oryginalność wyrazy plastycznego.
Wystawy dzieł małych artystów w Szkolnej Galerii oraz prezentacja prac na stronie internetowej stały się swoistą promocją uzdolnień uczestników zajęć.


Reasumując można z całą pewnością stwierdzić, że zajęcia przyniosły zamierzony rezultat: wyzwoliły otwartość, tolerancję i poszanowanie indywidualności o czym świadczy duża różnorodność prac.
Ponadto wyzwoliły tendencje do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej oraz spowodowały wzrost pewności siebie, samodzielności i poczucia własnej wartości co przemawia za tym, że główny cel projektu został zrealizowany w bardzo dobrym stopniu.

przygotowała:
mgr Maria WilkRelacja z przebiegu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych realizowanych w ramach projektu systemowego „Jasne barwy szkoły”


Od 1 września 2012r. do 12 czerwca 2013r. ośmiu uczniów z klasy II (4 dziewczynki i 4 chłopców) i ośmiu uczniów z klasy III (3 dziewczynki i 5 chłopców) brało udział w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych, realizowanych w ramach projektu ,, Jasne barwy szkoły”- Priorytet IX (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
Zajęcia miały na celu szerzenie wśród uczniów zainteresowań matematyką i przyrodą, rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach, przygotowanie do konkursów matematycznych, a także rozwijanie logicznego myślenia. Uczniowie doskonalili czytanie ze zrozumieniem teksu matematycznego, praktyczne rozwiązywanie problemów, dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie, a także poznawali osobliwości przyrodnicze naszego regionu i wykonywali eksperymenty przyrodnicze.
Aby urozmaicić zajęcia wykorzystywano następujące środki dydaktyczne: gry i zabawy matematyczne, gry planszowe, łamigłówki, programy komputerowe i gry edukacyjne, programy multimedialne, prezentacje multimedialne, tablicę interaktywną, liczmany, tangramy, książeczki i tabliczki ,,Logico”, ,,Mini – pusy”, klocki geo” . Uczniowie wykonywali zadania z następujących książek: ,,Zbiór zadań dla klasy II i III” J. Grzesiak, ,,Zadania na szóstkę” J. Hanisz, ,,Zadania z wesołym kangurkiem”, ,,Bzik matematyczny”, ,,Szkoła logicznego myślenia”. Na zajęciach uczniowie korzystali z Internetu , mapy pogody, a także z albumów przyrodniczych. Wykonali album o swojej miejscowości, a także plakaty na temat warunków życia roślin i zwierząt na polu i w lesie. Na zajęciach wszyscy dobrze się bawili a najwięcej radości sprawiały dzieciom zabawy z komputerem i tablicą interaktywną.

przygotowała:
mgr Renata Belczyk 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”


 Kontakt
an image
Zespół Szkół
w Ropicy Polskiej

38-300 Gorlice
Ropica Polska 70
Email: zes11@op.pl

Telefon: (0-18) 352 67 03
Fax: (0-18) 352 67 03